IMGP1147

Informovanie a zapájanie verejnosti do starostlivosti o karpatské prírodné dedičstvo

Cieľom projektu je naplňovanie Protokolu o biologickej a krajinnej rozmanitosti v rámci Karpatského dohovoru. V spolupráci cezhraničných partnerov (www.salamandr.info) a prostredníctvom informovania a zapojenia obyvateľov Karpát, budú realizované vedecké výskumy, praktické ochranárske opatrenia a osvetová činnosť s dlhodobým cieľom záchrany prírodného dedičstva (flóra, fauna, biotopy a krajinný ráz) na časti hraničného hrebeňa Českej a Slovenskej republiky.

Lokalizácia projektu

– na strane ČR – starostlivosť o cenné lokality v širšom území Javornického hrebeňa
– na strane SR – starostlivosť o lokality v oblasti Biele Karpaty

Obdobie realizácie

október 2013 – september 2014

Aktivity projektu
1. Rozvoj dobrovoľníctva zameraný na širokú verejnosť a študentov odborných škôl.
2. Monitoring ohrozených druhov fauny a flóry typických pre Karpaty je zameraný na druhy, o ktorých existuje obmedzené množstvo informácií. Na monitoringu sa podieľajú dobrovoľníci pod vedením špecialistov. Výsledky sú odovzdávané správe CHKO Beskydy a CHKO Biele Karpaty.
3. Starostlivosť o cenné lokality s dobrovoľníkmi pozostáva z odstraňovania náletovej vegetácie a kosenia lúčnych biotopov a vysadzovania pôvodných drevín v lesných porastoch. Akcie majú charakter víkendových brigád a medzinárodného letného tábora, pre upevnenie cezhraničnej spolupráce.
4. Informovanie verejnosti o projekte zvyšuje povedomie verejnosti o význame prírodného dedičstva a o potrebe jeho ochrany.

Realizované s podporou:
visegrad_fund_logo_blue_200


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!