x704

Desať pre Prírodu / Ten for Nature 2002 – 2004

Finančná podpora: Nadácia Stichting DOEN a EECONET Action Fund, Leiden, Holandsko
Projekt trval od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004

Pod názvom Desať pre Prírodu sa skrýva projekt s množstvom superlatívov: náš najobsiahlejší, najdlhšie trvajúci, najviac medzinárodný, stabilitu najviac poskytujúci, najkomplexnejší. Pritom sme ho ani sami nevymysleli, len sme si naň „zarobili“ dobrou prácou a dobrými výsledkami v predošlom tzv. guldenovom projekte.

Na začiatku bola viac ako dvojročná úspešná spolupráca s EECONET Action Fund (EAF)- európskym ochranárskym fondom, ktorý sa venuje záchrane ohrozených najcennejších častí európskej prírody. Plodmi tejto spolupráce sa stali záchrana, výskum a dlhodobý manažment neplodných plôch lesostepného charakteru v Tematínskych kopcoch a záchrana, manažment a dlhodobé užívanie lúk a pasienkov v oblasti Beckovských Skalíc.

Od svojho vzniku v r. 1995 EAF podporil desiatky takýchto projektov a organizácií v Európe. Vďaka podnetu z nadácie DOEN sa v EAF rozhodli prepojiť niekoľko vybraných organizácií a umožniť im výmenu skúseností v oblasti ochrany prírody. Oslovili teda štyri desiatky organizácií, s ktorými v minulosti spolupracovali a zo 17, ktoré prejavili vážny záujem, vybrali 8. EAF sa pridal k nim spolu s Európskym centrom ochrany prírody (ECNC) a vzniklo Desať pre Prírodu. OZ PP bolo medzi oslovenou štyridsiatkou, zaujímajúcou sa sedemnástkou aj v záverečnej vybranej desiatke. Naša práca, zanietenie a výsledky oslovili EAF natoľko, že nás nielen vybrali do projektu, ale aj poverili zorganizovaním štartovacieho stretnutia partnerov, ktoré bolo v apríli 2002 v Modrovej.

Týmto stretnutím sa projekt Desať pre Prírodu začal s celkom dobrým vstupným „kapitálom“. Tým kapitálom boli:

Jasné ciele projektu, sformulované EAF a to praktická ochrana lúk, mokradí, riek a pobreží (čiže trvaloudržateľné obhospodarovanie ktorého najvyššou prioritou je zachovanie biodiverzity a charakteru biotopov); výmena skúseností medzi partnermi; budovanie a posilňovanie štruktúry zúčastnených organizácií tak, aby boli aj po skončení projektu životaschopné.
Podpora z nadácie DOEN, teda celkom 500.000 Euro na tri roky pre 10 ochranárskych organizácií z rôznych končín Európy. Nadácia DOEN je významná holandská nadácia, ktorá rozdeľuje výnosy z dvoch veľkých holandských lotérií – Postcode Loterij a Sponsor Loterij.
Desať partnerov, organizácií, ktoré sa navzájom nepoznali, ale spájala ich podobná činnosť – praktická ochrana prírody:
Balkánske združenie ochrany prírody (Balkani Wildlife Association) zo Sofie, Bulharskov
Estónske združenie ochrany poloprirodzených spoločenstiev (Estonian Semi-natural Communities Conservation Association), …, Estónskov
Regionálne združenie ochrany prírody (Provincial Association for Nature Conservation) zo župy Somogy, Maďarsko
Rumunská ornitologická spoločnosť (Romanian Ornithological Society) z Klužu, Rumunsko
Litovský fond ochrany prírody (Lithuanian Fund for Nature) z Vilniusu, Litva
Poľská pobočka Európskej únie ochrany pobrežia (European Union for Coastal Conservation – Poland) zo Štetína, Poľsko
Občianske združenie Pre Prírodu, Trenčín, Slovensko
Združenie Prírodné dedičstvo (Natural Heritage Association) z Odessy, Ukrajina
Európske centrum ochrany prírody (European Centre for Nature Conservation) z Leidenu, Holandsko
EECONET Action Fund z Leidenu, Holandsko

A nasledovali tri roky práce.

Čo sme v rámci Desať pre Prírodu urobili pre prírodu a obyvateľov stredného Považia?

Starali sme sa o naše tradičné územia Tematínske kopce a Beckovské Skalice. V Tematínskych kopcoch sme na vybraných neplodných plochách odstránili nepôvodné borovice čierne, ktoré obmedzujú a ničia cenné teplomilné spoločenstvá. Beckovské Skalice boli každoročne kosené, vyhrabané, odstraňovali sme nálet krovia a výmladky, ošetrili sme stromy v sade, vysadili nové ovocné stromy a jedlé gaštany.

Tieto práce sa diali najmä počas víkendových brigád a letných táborov, ktorých bolo v rámci Desať pre Prírodu toľkoto:
2002 – VB 3, LPOTy Beckov, Tematín;
2003 – VB 1, LPOTy Beckov, Tematín;
2004 – 1 jarná víkendová brigáda „Generálka na Beckovských Skaliciach“, 2 jesenné víkendové brigády zamerané na staré ovocné sorty a odstraňovanie jaseňa mannového v Tematínskych kopcoch, LPOT Turecký vrch.
Spolu 7 brigád a 5 táborov.

Prispeli sme k vyhláseniu PR Beckovské Skalice v r. 2003, umiestnili sme v nej 2 informačné tabule, uskutočnili dve exkurzie pri príležitosti predstavenie a slávnostného otvorenia rezervácie. Rozbehli sme program mapovania a záchrany starých ovocných sort. Pripravili sme tri exkurzie pre širokú verejnosť s odborným výkladom do krásnych kútov Považia – Omšenskej, Bošáckej doliny a do Čachtického krasu.

Vydali sme propagačné materiály o Beckovských Skaliciach a Tematínskych kopcoch. Pripravili sme 4 informačné tabule o Tematínskych kopcoch, ktoré budú umiestnené v teréne na jar 2005. Vydali sme dve čísla novín „Spolu pre Prírodu“.

Čo sme sa naučili od medzinárodných partnerov?

ochranárske problémy sú podobné, či sa týkajú údržby lokalít alebo fungovania organizácie;
je dobré vidieť na vlastné oči, ako problémy riešia inde a inšpirovať sa;
spolupráca a vzájomná komunikácia všetkých zainteresovaných sú nevyhnutné.

Čo sme získali pre organizáciu?

V rámci výmenných návštev sme podnikli tri výpravy – do Maďarska, Litvy a Estónska, Poľska. Zúčastnilo sa ich spolu 19 našich členov a dobrovoľníkov. Cesty boli prírodovedné, poznávacie, zážitkové, motivačné, za odmenu.

V rámci stretnutí partnerov sme navštívili Bulharsko, Rumunsko a Ukrajinu. Cesty to boli predovšetkým pracovné, ale spojené aj s poznaním území, ktorých ochrane sa partneri venujú. Mohli sme zamestnať profesionálne pracujúcich ľudí – koordinátora, účtovníčku. Učili sme sa, ako získavať financie na činnosť, aké možnosti budú po vstupe do EÚ, overovali sme si, ako sme schopní uplatniť v praxi schopnosť získavať financie (kampaň 1, resp. 2%)

Čo partneri hovorili na našu prácu a prírodu?

Poskytli nám cennú spätnú väzbu, týkajúcu sa najmä našej práce s mládežou a údržby lokalít. Pawel Terefenko z EUCC Poľsko povedal:
Obdivujem vašich dobrovoľníkov. Vstať ráno na svitaní a ísť hrabať lúku – naši by to nerobili. My sa snažíme spolupracovať a nájsť pomocníkov (napr. farmárov, miestne samosprávy), čo by nám pomohli starať sa o naše územie (pozn. EUCC Poľsko vlastní cca 900 ha pobrežných lokalít a chce vyhlásiť súkromný prírodný park v delte Odry). Vy pracujete s ľuďmi (vlastníkmi, užívateľmi chránených a vzácnych území) a ukazujete im, ako sa starať o ich územia, aby nezarástli.
Boli očarení našou prírodou, jej pestrosťou.

Na našej organizácii ocenili profesionálny prístup, pravidelnú komunikáciu, dobré „gazdovanie“ s pridelenými prostriedkami a snahu hľadať prostriedky ďalšie, aby sme mohli pokračovať v práci pre prírodu.

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!