DSC07379

O nás

Občianske združenie Pre Prírodu vzniklo presne na Deň Zeme 22. apríla 1998, ako funkčné spojenie dobrovoľníkov, profesionálov a verejnosti, ktorí spoločne chránia prírodné hodnoty Bielych Karpát a stredného Považia. Medzi hlavné aktivity nášho združenia patrí najmä organizácia dobrovoľníckych víkendoviek a táborov, prírodovedných exkurzii, ochranárskeho splavu Váhu či záchranného prenosu obojživelníkov.

Naše poslanie napĺňame rôznymi aktivitami a projektmi:

1. Praktická starostlivosť o najcennejšie časti prírody:
Kosením, odstraňovaním náletových a nepôvodných drevín udržujeme každoročne množstvo chránených území a genofondových plôch.

2. Záchrana ohrozených druhov rastlín a živočíchov:
Každoročne v rámci akcie Žabie Taxi zachránime tisícky žiab počas ich jarnej migrácie cez frekventované úseky ciest, projekt Bielokarpatský ovocný poklad mapuje a popularizuje staré tradičné odrody ovocných drevín.

3.  Environmentálna výchova a vzdelávanie:
Každoročne pripravujeme exkurzie pre verejnosť s odborným výkladom a doposiaľ realizované besedy a prednášky na školách a obciach možno rátať na desiatky.

4. Publikačná a propagačná činnosť:
Vybudovali sme náučné chodníky Okolo Vršatca a Beckovské skalice informačné tabule vo viacerých chránených územiach, vydávame brožúrky, pohľadnice, kalendáre,

5. Regionálna spolupráca:
Realizujeme spoločné projekty s obcami, mikroregiónmi, odbornými organizáciami (Štátna ochrana prírody SR) a mimovládnymi environmentálnymi organizáciami.

6. Medzinárodná spolupráca:
Vymieňame si skúsenosti s ochranármi zo zahraničia, najmä z Českej republiky (ČSOP Jaro Jaroměř, ČSOP Arion).

7. Výkup a prenájom pôdy v chránených územiach:
Prenajaté plochy obhospodarujeme tak, aby boli zachované vzácne druhy a biotopy. Doteraz máme v dlhodobom prenájme viac ako 40 ha v území európskeho významu Tematínske kopce a viac ako 18 ha v prírodnej rezervácii Beckovské Skalice.

8. Práca s mládežou:
Stredoškoláci a vysokoškoláci prichádzajú na letné pracovné ochranárske tábory alebo na jarné a jesenné víkendové brigády. Počet táborov a víkendoviek už presiahol stovku.

9. Starostlivosť o vzácne a chránené dreviny:
Pomáhame odborne ošetriť chránené stromy – Trenčianske ginká, Mitické gaštany, platan v Soblahove, oskorušu v Ostrove pri Piešťanoch.

10. Obhajoba občianskych záujmov:
Angažujeme sa pri záchrane zelene v meste Trenčín a tvorbe strategických dokumentov (Územný plán mesta Trenčín, Generel zelene).

11. Podpora a propagácia prírodovedného výskumu v regióne:
Podporujeme výskumníkov, vydávame zborníky inventarizačných výskumov v edícii Strom poznania.

12. Aplikované projekty:
Vypracovanie odborných dokumentácií (prípravná dokumentácia k projektu Čistá Vlára, Vplyv pripravovaného JV obchvatu Trenčína na biotu), realizácia revitalizačných opatrení (výsadba brehových porastov).


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!