IMGP8396

Charakteristika

Občianske združenie Pre Prírodu vzniklo presne na Deň Zeme 22. apríla 1998, ako funkčné spojenie dobrovoľníkov, profesionálov a verejnosti, ktorí spoločne chránia prírodné hodnoty stredného Považia.

Naše poslanie napĺňame rôznymi aktivitami a projektmi:

1. Praktická starostlivosť o najcennejšie časti prírody:
Kosením, odstraňovaním náletových a nepôvodných drevín udržujeme každoročne viac ako 18 hektárov chránených území a genofondových plôch.

2. Výkup a prenájom pôdy v chránených územiach:
Prenajaté plochy obhospodarujeme tak, aby boli zachované vzácne druhy a biotopy. Doteraz máme v dlhodobom prenájme viac ako 40 ha v území európskeho významu Tematínske kopce a viac ako 18 ha v prírodnej rezervácii Beckovské Skalice.

3. Záchrana ohrozených druhov rastlín a živočíchov:
Každoročné Žabie Taxi je záchranou pre tisícky žiab počas ich jarnej migrácie cez frekventované úseky ciest, program S.O.S ovocné sorty mapuje a popularizuje staré tradičné odrody ovocných drevín.

4. Starostlivosť o vzácne a chránené dreviny:
Pomáhame odborne ošetriť chránené stromy – Trenčianske ginká, Mitické gaštany, platan v Soblahove, oskorušu v Ostrove pri Piešťanoch.

5. Podpora a propagácia prírodovedného výskumu v regióne:
Podporujeme výskumníkov, vydávame zborníky inventarizačných výskumov v edícii Strom poznania.

6. Environmentálna výchova a vzdelávanie:
Každoročne pripravujeme exkurzie pre verejnosť s odborným výkladom, realizované besedy a prednášky na školách a obciach možno rátať na desiatky.

7. Práca s mládežou spojená s praktickou ochranou prírody:
Stredoškoláci a vysokoškoláci prichádzajú na letné pracovné ochranárske tábory alebo na jarné a jesenné víkendové brigády. Počet táborov a víkendoviek už presiahol stovku.

8. Publikačná a propagačná činnosť:
Brožúrky, pohľadnice, kalendáre, informačné tabule v chránených územiach, výstava Sedem divov prírody, environmentálny občasník Trenčín 21 (v spolupráci s CEA Trenčín).

9. Obhajoba občianskych záujmov:
Angažujeme sa pri záchrane zelene v meste Trenčín a tvorbe strategických dokumentov (Územný plán mesta Trenčín, Generel zelene).

10. Regionálna spolupráca:
Spoločné projekty s obcami, mikroregiónmi, odbornými organizáciami (Štátna ochrana prírody SR) a mimovládnymi environmentálnymi organizáciami.

11. Medzinárodná spolupráca:
Výmena skúseností s ochranármi desiatich európskych krajín v projekte Ten for Nature.

12. Aplikované projekty:
Vypracovanie odborných dokumentácií (prípravná dokumentácia k projektu Čistá Vlára, Vplyv pripravovaného JV obchvatu Trenčína na biotu), realizácia revitalizačných opatrení (výsadba brehových porastov).


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!